OCHRONA MIENIA

Ochrona mienia realizowana jest w formie:

tb

 

 • Planowania i organizacji systemu ochrony
 • Bezpośredniej ochrony fizycznej
 • Zabezpieczenia technicznego:

a. zabezpieczeń budowlanych

b. zabezpieczeń mechanicznych

c. zabezpieczeń elektronicznych

Usługi OCHRONY MIENIA obejmują zadania:
 • zapewnieniające ochronę terenów, jednostek organizacyjnych, obiektów i urządzeń Zleceniodawcy,
 • zapobiegające przed sabotażem, włamaniem, kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem powierzonego mienia, znajdującego się na terenach komórek i jednostek organizacyjnych oraz w obiektach,
 • kontrolowanie dokumentów uprawniających do wstępu, wjazdu i przebywania na terenach komórek i jednostek organizacyjnych lub w obiektach, wynoszenia lub wywożenia mienia oraz uniemożliwienie nielegalnego wejścia osób postronnych na tereny komórek i jednostek organizacyjnych oraz do obiektów chronionych,
 • współpracy z organami porządkowymi na zasadach określonych w przepisach prawa,
 • różnego typu działania wynikające z umowy, a w szczególności z zatwierdzonego planu ochrony, których celem jest przeciwdziałanie powstaniu szkody w majątku Zleceniodawcy.
Zadania realizują następujące RODZAJE SŁUŻB OCHRONY:

Pracownik ochrony (PO) – osoba wykonującą zadania ochrony wynikające z niniejszej umowy posiadająca licencję pracownika ochrony fizycznej lub licencję pracownika zabezpieczenia technicznego lub osoba wykonująca zadania ochrony w zakresie nie wymagającym licencji.

Posterunek stały (PS) – forma bezpośredniej ochrony fizycznej polegająca na wystawieniu posterunku w miejscu wymagającym ochrony całodobowej.

Posterunek doraźny (PD) – forma bezpośredniej ochrony fizycznej polegająca na wystawieniu posterunku w miejscu wymagającym ochrony czasowej (okresowej).

Obchód (OB) – rodzaj służby polegający na przeprowadzeniu wizji, w celu skontrolowania, sposobu wykonywania zadań ochrony przez pracowników ochrony oraz rozpoznania aktualnego stanu bezpieczeństwa obiektu.

Patrol (P) – forma bezpośredniej ochrony fizycznej która polega na wykonywaniu zadania ochrony odcinka obszaru po wyznaczonej trasie.

Grupa interwencyjna (GI) – podejmuje działania w zakresie ochrony osób i mienia na wezwanie (informację) w określonym miejscu,

Konwój (K) – wykonuje zadania ochrony zbiorów, wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych podczas ich przenoszenia lub przewożenia poza obiekt chroniony.

Usługi ochrony mienia w granicach wyznaczonych obszarów, obiektów i urządzeń, realizowane są w oparciu o następujące przepisy prawa:

 • Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny [Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93],
 • Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia. [Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740],
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne [Dz. U. Nr 166, poz. 1128 oraz z 2012 r. poz. 1262, z późniejszymi zm.]
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia [Dz.U. 2013, poz. 1550],
 • Ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej [Dz.U. 2013 poz. 628]
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony [Dz.U. 2013, poz. 1681],
 • Ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej [Dz.U. 2013 poz. 628]
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia [Dz.U. 2013, poz. 1739]
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi). [Dz. U. z dnia 29 grudnia 1998 r.
 • wzrost bezpieczeństwa
 • poprawa organizacji pracy
 • zapewnienie zasobów kadrowych
 • szkolenie pracowników
 • specjalistyczne doradztwo w zakresie bezpieczeństwa
 • zniżka na ubezpieczenie mienia od kradzieży, kradzieży z włamaniem itp.
 • optymalizacja kosztów
 • bezpośredni nadzór nad pracownikami
 • okresowa kontrola i audytowanie jakości
 • wsparcie ochrony stacjonarnej monitoringiem
 • regularny kontakt kierownictwa firmy ze Zleceniodawcą
 • zarządzanie i koordynacja wszystkich działań w ramach procesu oddanego w outsourcing
 • ubezpieczenie OC na kwotę 1 mln